Общи условия

Общи условия

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между  фирма Тюркоаз 2018 ЕООД, от една страна, и от друга страна, клиенти на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейн www.assosdiamond-bg.com (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите “Общи условия”.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.assosdiamond-bg.com има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а фирмата получи цената за него.

Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

(2) Тюркоаз 2018 ЕООД притежава регистрация от Министерството на финансите за дейности по придобиване и преработване, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни – внос и местно производство.

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка на сайта  може да се прави 24 часа в денонощието след първоначална регистрация от страна на потребителя.

(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола.

(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.

(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена.  Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.

(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система.

Чл.5. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в рамките на 3 работни дни. Изключение правят изделията, който се изработват по поръчка на клиента. За тях срокът на доставка може да се удължи до 20 работни дни.

Чл.6. Доставката на всички артикули, независимо от стойността им е за сметка на Тюркоаз 2018 ЕООД .

(1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката като максималният срок за доставка е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

Чл.7. (1) Цената за всеки артикул е в български лева и е  посочена в сайта с включено ДДС .

(2) Указаната в сайта цена се отнася за конкретното тегло на изделието. В случай, че размера на бижуто трябва да бъде коригиран и това промени теглото му или бъде монтиран различен скъпоценен камък по избор на клиента спрямо посочените параметри в сайта, то цената му също ще бъде коригирана.

(4)Тюркоаз 2018 ЕООД   запазва правото си за променя и актуализира  посочените цени в сайта.

Чл.8. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:

а) Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера
б) По банков път: чрез банков превод в указаната банкова сметка.

Ако изберете този начин на плащане трябва да направите банков превод в полза на Тюркоаз 2018 ЕООД. В основание на превода може да посочите номера на поръчката, която ще получите на посоченият имейл адрес след потвърждаване на поръчката и описание на продукта.

Банкова сметка при Банка ДСК

IBAN: BG49STSA93000025130356 BIC: STSABGSF – за банков превод в лева

(2)  Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа преди получаване на поръчката. Плащането се счита за изпълнено със заверяване на  банковата сметка на Тюркоаз 2018 ЕООД  .

(3) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай че в срока по предходната алинея не постъпи цялата дължима сума.

(4) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.

Чл. 9. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща. Клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Чл. 10. Всяка закупена стока може да бъде върната в рамките на 14 дни от датата на получаване. Изключение правят само  изделията направени по индивидуална поръчка на клиента. Те не подлежат на връщане

Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

.

 

III. Основни права  и задължения на всяка една от страните  по договора за продажба от разстояние

 

Чл.11. Права и задължения на Тюркоаз 2018 ЕООД   :

а) Тюркоаз 2018 ЕООД  се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на Тюркоаз 2018 ЕООД  .

б)Тюркоаз 2018 ЕООД   предоставя доживотна  гаранция за всички диаманти и естествени камъни. Всички те се добиват с геодезически сертификат, който удостоверява тяхната автентичност и уникалност.

Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно ползване или небрежно отношение;

в) Тюркоаз 2018 ЕООД  доставя поръчката, придружена с всички необходимите документи, сертификати за качество и описание на поръчания артикул.

г) Тюркоаз 2018 ЕООД  не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Тюркоаз 2018 ЕООД   , както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

Чл.12. Права и задължения на Клиента:

а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;

б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;

в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;

г) Клиентът може да върне поръчката в 7 (седем) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на  сумата  се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен срок от връщането на поръчката.

 

  1. Съхраняване на информация и защита на личните данни

Чл. 14. (1) Клиенът дава изрично съгласие на Тюркоаз 2018 ЕООД   да съхранява информация или получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на Клиента – „бисквитки” (cookies), представляващи малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация.

(2) Целите на съхраняваната информация и целите на достъпа до съхраняваната информация са по предходната алинея са, както следва:

т.1. – идентификация на Клиента при влизане и използване в сайта

т.2. – достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта

т.3. – създаване, поддържане, преглед и архив  минали и текущи поръчки

(3) Целите на обработването на информацията по ал.1 са както следва:

т.1. – предотвратяване на злоупотреба с идентификация на Клиента при влизане и използване на сайта

т.2. – подобряване на маркетинга на предоставената услуга, статистика на реализирани продажби

т.3. – анализ на функционалността на сайта относно времето за престояване на даден Клиент в него

(4) Тюркоаз 2018 ЕООД    осигурява на Клиента възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни – „бисквитки” (cookies).

(5) Тюркоаз 2018 ЕООД    има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай че, Клиентът не е възразил.

Чл. 15. (1) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Клиентът предоставя своите лични данни, като Тюркоаз 2018 ЕООД    се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Клиента.

(2) Предоставената от Клиента информация не се представя на трети лица.

Чл. 16. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд.

 

Тюркоаз 2018 ЕООД   си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.

 

Вие получавате 10% отстъпка при първа поръчка