Flex Admin

Yleisesittely

Jatkamme vuonna 1985 perustettua Turkulaisen Lakiasiaintoimiston toimintaa, joka vuodesta 2015 toimii nimellä Lakiasiaintoimisto Nyström. Hoidamme monenlaisia oikeudellisia asioita ammattitaidolla ja inhimillisellä otteella. Olemme matalan kynnyksen, avoin ja helposti lähestyttävä toimisto, jonne olet tervetullut asiassa kuin asiassa.
Transparent Header

Transparent Header (Image Background)

Palvelut

Hoidamme riita-asioitasi prosessin joka vaiheessa aina selvitystyöstä oikeudenkäyntiin ja muutoksenhakuun. Avustamme riita-asioiden sovittelussa, joka on yleensä ensisijainen ratkaisukeino. Jos asiaa ei saada sovituksi, se etenee haastehakemuksella tuomioistuimeen. Avustamme sinua haastehakemuksessa ja siihen vastaamisessa, kuten myös oikeudenkäynnin kaikissa eri vaiheissa aina muutoksenhakua myöten.
Hoidamme mm seuraavanlaisia riita-asioita:
- vahingonkorvausasiat
- sopimusasiat
- kiinteistöriidat
- työoikeudelliset riidat
Uhri
Mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi avustamme sinua rikosprosessin kaikissa vaiheissa rikosilmoituksen tekemisestä aina tuomioon ja mahdollisen rikosperusteisen vahingonkorvauksen saamiseen asti.
Rikoksen uhrina sinulla on oikeus saada vahingonkorvausta rikoksen takia kärsimistäsi vahingoista. Korvausta voi saada mm. henkilövahingosta, esinevahingosta ja rikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä.
Selvitämme aina mahdollisuutesi saada oikeusapua. Mikäli olet joutunut perheväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi, oikeudenkäyntikulusi voidaan maksaa kokonaan valtion varoista. Muissa tapauksissa voit saada valtion varoista oikeusapua, jolloin sinun maksettavaksesi jää vähemmän.
Avustajan kulut voidaan kattaa myös kotivakuutukseen usein sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutuksen ehdot ja omavastuu vaihtelevat vakuutusyhtiöstä riippuen 15-20 %. Vakuutuksen omavastuuosuuteen on eräissä tapauksissa mahdollista saada oikeusapua.
riku-linkki
Epäilty
Mikäli sinua epäillään rikoksesta avustamme sinua rikosprosessin kaikissa vaiheissa poliisikuulusteluista aina varsinaiseen oikeudenkäyntiin asti. Pystymme valvomaan etuasi sitä paremmin, mitä aikaisemmassa vaiheessa pyydät meidät avustajaksesi.
Rikoksesta epäillylle voidaan myöntää oikeusapua rikoksen esitutkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn.
Vakavasta rikoksesta epäillylle voidaan määrätä puolustaja, jonka palkkion maksaa valtio. Valtio perii myöhemmin maksamansa palkkion syylliseksi todetulta, mikäli tämä ei tulojensa vuoksi saa oikeusapua.
Perhe-elämässä on monia oikeudellisia asioita, jotka sinun on syytä ottaa huomioon välttääksesi mahdolliset ristiriidat tulevaisuudessa. Avustamme sinua erilaisissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, joista esimerkkinä
- avioehtosopimukset- avioeroasiat, ositukset, yhteiselämän päättäminen- lasten huolto- ja tapaamisoikeus, elatusapuasiat- huostaanottoasiat- edunvalvonta-asiat, -valtuutukset
- perinnönjaot- perunkirjoitukset- testamentit- lahjakirjat
avioehtosopimus: Avioehtosopimuksella voitte sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä omaisuutenne jaetaan jotenkin muuten, kuin avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti, se on päivättävä ja allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Jotta avioehtosopimus tulisi voimaan, se on rekisteröitävä maistraatissa.
ositus: Jos avioliittonne tai rekisteröity parisuhteenne päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, suoritetaan omaisuuden ositus. Siinä avioliittolain pääsäännön mukaisesti molempien omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia. Tämän jälkeen enemmän omistava puoliso luovuttaa toiselle puolisolle omaisuutta tasinkona niin, että omaisuus jakautuu puolisoiden välille tasan. Tästä pääsäännöstä voitte poiketa esimerkiksi tekemällä avioehtosopimuksen.
edunvalvontavaltuutus: Edunvalvontavaltuutuksella voit valtuuttaa esimerkiksi jonkun läheisesi hoitamaan asioitasi siltä varalta, että tulet myöhemmin tähän kykenemättömäksi esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi. Edunvalvontavaltuutus on tehtävä määrämuodossa ja se vahvistetaan maistraatissa. Edunvalvontavaltuutus on monella tapaa helpompi ja edullisempi tapa perinteiseen edunvalvontaan verrattuna.
testamentti: Jos haluat määrätä omaisuutesi jaosta kuoleman jälkeen, sinun en tehtävä testamentti. Erilaisia testamenttityyppejä on useita ja voitkin määrätä omaisuudestasi testamentissa suhteellisen vapaasti. Valtaasi rajoittaa kuitenkin rintaperillisten, eli yleensä lasten lakiosa oikeus, joka on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Testamentti on tehtävä määrämuodossa.
lasten huolto- ja tapaamisoikeus: Sopiminen on aina lähtökohtana lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta, asumista ja elatusapua koskevissa asioissa. Avustamme teitä sovittelun eri vaiheissa, kuten myös tarvittaessa tuomioistuinkäsittelyssä.
huostaanotto: Avustamme sinua lapsen huostaanottoasiassa. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Lisäksi huostaanottoon voidaan ryhtyä vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia, sopivia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Sijaishuollon on myös oltava lapsen edun mukaista. Huostaanottoasiassa neuvotellaan tiivisti lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa.
lahjakirjat: Suuremmista lahjoituksista on aina syytä tehdä lahjakirja. Tämä on tärkeää muun muassa omistuksensiirtymisen, oikeanlaisten veroseuraamusten ja mahdollisen ennakkoperinnön vuoksi. Laadimme kaikenlaiset lahjakirjat tarpeittesi mukaan.
Perunkirjoitus ja perinnönjako: Henkilön kuoltua on kolmen kuukauden kuluessa pidettävä perunkirjoitus, jossa laaditaan perukirja. Perukirja on luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista. Samalla se toimii kuolinpesän osakasluettelona ja pohjana mahdolliselle ositukselle, perinnönjaolle ja perintöverotukselle.
Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat, joita ovat perillisten lisäksi vainajan leski ja yleistestamentin saajat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, johon merkitään mm. vainajan omaisuus ja velat. Lisäksi perukirjaan merkitään tietoja mahdollisesta testamentista ja annetuista ennakkoperinnöistä. Perukirja on lähetettävä verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä.
Perinnönjako toimitetaan useimmiten sopimusjakona, jossa osakkaat sopivat keskenään miten perintö jaetaan. Laadimme puolestanne jakokirjan eli sopimuksen perinnönjaosta.
Mikäli olet osakkaana riitaisessa kuolinpesässä, avustamme sinua perinnönjakoneuvotteluissa.
Avustamme myös muissa jäämistöoikeudellisissa asioissa.
Voimme itse toimia sovittelijana riita-asioissa tai avustaa teitä erilaisissa sovittelumenettelyissä.
sovittelumenettelyjä:
Tuomioistuinsovittelussa tuomari toimii sovittelijana. Sovittelu on perinteiseen riita-asioiden tuomioistuinkäsittelyyn verrattuna nopeampaa ja halvempaa. Lisäksi osapuolet voivat itse määrätä sovinnon sisällöstä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaiset sovittelutoimistot sovittelevat rikos- ja riita-asioita puolueettomasti ja maksutta. Sovittelussa käsitellään myös uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja ja voidaan sopia niiden hyvittämisestä.
linkki THL:n sivuille/Länk till THL:s webbplats/Link to the THL web site

Sovittelemme muun muassa seuraavanlaisia asioita:
- vahingonkorvausasiat- lasten huolto- tapaamisoikeus- ja elatusasiat- kiinteistöriita-asiat- työsopimusasiat

Henkilöstö

Name of the person
Position
Flex Header
Lorem ipsum dolor sit amet, ei affert officiis pri, eum ridens animal molestie ad.
Name of the person
Position
Centered Header
Lorem ipsum dolor sit amet, ei affert officiis pri, eum ridens animal molestie ad.
Name of the person
Position
Addspace Header
Lorem ipsum dolor sit amet, ei affert officiis pri, eum ridens animal molestie ad.
Name of the person
Position
Transparent Header
Lorem ipsum dolor sit amet, ei affert officiis pri, eum ridens animal molestie ad.

Video Background...
with “Major Color” overlay!

Flex has a set of features, options and tools make it the most versatile theme on the market by allowing you to take control of virtually every aspect and section of the site. The powerful customization options & features give you flexibility to create the site you want.

Stunning, Anything Else You Got There?

DEVELOPING STORY

Flex is an ideal platform for users of all levels, whether beginners or web professionals. The administrative interface is both simple to use, intuitive and highly flexible, allowing for swift and extensive changes. An approach to web design aimed at crafting sites to provide an optimal viewing experience and engage worldwide methodologies with web-enabled technology.

First Project is Coming in:

0%

Coming This October: